در هم بر هم http://alirezaalireza97.mihanblog.com 2020-07-05T12:58:53+01:00 text/html 2015-06-21T11:35:23+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad یکم جک http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/570 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">مغز جالبترین عضو بدنه</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">از زمان تولد تا موقع مرگ کار میکنه به جز سر امتحان و خطبه عقد</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="salijoon.ws" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana; background: transparent;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.us/mail93/931206/elns7birihd5.gif" alt="salijoon.ws" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">راز خود را به یک زن لال بگویید</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">تا به اذن پروردگار شفا پیدا کند!</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="salijoon.ws" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana; background: transparent;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.us/mail93/931206/elns7birihd5.gif" alt="salijoon.ws" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">برادرم</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">ابـــرو برداشتنتو تحمل کردم….</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">ناخـــن بلند کردنتو تحمل کردم….</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">ماتیــــــک زدنتو تحمل کردم….</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">سلام عجقم چطول مطولی گفتنتو تحمل کردم ….</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">اما میخای بری بیرون نمیدونی چی بپوشیو نمیتونم تحمل کنم</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;"><span style="line-height: 1.22em;">خدا شاهده نمیتونم</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2015-01-23T11:42:07+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad جک باحال 6 http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/565 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">من اولین باری که به بابام گفتم زن میخوام گفت</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">موز نخور</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">خرما نخور</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">گرمی نخور</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">گوه زیادی هم نخور</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana; background: transparent;"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931101/elns7birihd5.gif" alt="S A L I J O O N" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ﻧﺮﻱ ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">ﻧﻤﻴﻮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺏ ﺍﺯ ﺍﺏ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﻩ</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">ﻭﻟﻲ ﺧﺪﺍ ﻧﻜﻨﻪ ﻭﺿﻮ ﺑﮕﻴﺮﻱ</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">پنج ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺨﻮﺍﻱ ﻭﺿﻮﺗﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻱ</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﺗﻮ ﺷﻜﻤﺖ ﻏﻨﻲ ﻣﻴﻜﻨﻦ</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2015-01-23T11:38:12+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad عکس جالب http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/562 <p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3600" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3599" style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">کار از محکم کاری عیب نمیکنه !</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3524" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3523" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana; background: transparent;"><img class="yiv1073679185attachment-large" src="http://salijoon.ws/mail93/931101/tanz/aks-khandedar-jadid-014.jpg" alt="aks-khandedar-jadid-014" width="550" height="735" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3522" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></a></p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3519" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3521" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3520" style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">حال روز ما تو این روزا !</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3518" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3517" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana; background: transparent;"><img class="yiv1073679185attachment-large" src="http://salijoon.ws/mail93/931101/tanz/aks-khandedar-jadid-015.jpg" alt="aks-khandedar-jadid-015" width="550" height="635" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3516" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></a></p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3515" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><div><br></div> text/html 2015-01-23T11:22:49+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad عکس باحال http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/561 <p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3592" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3591" style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">همین که خودتون راضی باشید کافیه !</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3570" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3569" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana; background: transparent;"><img class="yiv1073679185attachment-large" src="http://salijoon.ws/mail93/931101/tanz/aks-khandedar-jadid-030.jpg" alt="aks-khandedar-jadid-030" width="550" height="259" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3568" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">شرح در عکس</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3567" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3566" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana; background: transparent;"><img class="yiv1073679185attachment-large" src="http://salijoon.ws/mail93/931101/tanz/aks-khandedar-jadid-001.jpg" alt="aks-khandedar-jadid-001" width="550" height="430" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3565" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></a></p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3564" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3563" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3562" style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">آقا این لحظه آی بده آی بده !!</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3561" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3560" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana; background: transparent;"><img class="yiv1073679185attachment-large" src="http://salijoon.ws/mail93/931101/tanz/aks-khandedar-jadid-002.jpg" alt="aks-khandedar-jadid-002" width="550" height="550" id="yui_3_16_0_1_1419506248391_3559" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.2666664123535px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><div><br></div> text/html 2015-01-19T12:33:17+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad ماجراهای دانشجوی ایرانی http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/560 <div style="text-align: center;"><img class="yiv2577018830decoded" border="0" alt="http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Student3/442111_292.jpg" src="http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Student3/442111_292.jpg" id="yui_3_16_0_1_1419164823065_3327" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"><img class="yiv2577018830decoded" border="0" alt="http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Student3/442106_289.jpg" src="http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Student3/442106_289.jpg" id="yui_3_16_0_1_1419164823065_3301" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"><img class="yiv2577018830decoded" border="0" alt="http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Student3/442103_951.jpg" src="http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Student3/442103_951.jpg" id="yui_3_16_0_1_1419164823065_3292" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></div> text/html 2015-01-14T10:57:48+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad جک باحال 5 http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/559 <p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2548" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">از من حرکت</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2299" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2298" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2556" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2304" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2552" style="line-height: 1.22em;"><strong id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2551" style="line-height: 1.22em;">از خدا چاله…….چوله……</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2305" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2555" style="line-height: 1.22em;"><strong id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2554" style="line-height: 1.22em;">دست انداز…….پیچ خطرناک……..</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2547" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">عبور حیوانات…….احتمال ریزش کوه !……..</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">والا|||||!………!</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2303" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">||||||||</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2306" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">خدایا من دارم تاوان کدوم گناهمو پس میدم ؟؟؟</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">کدوم؟</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">کدووووووووووم؟</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2302" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2301" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2300" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">آهااااااااااااا اون!؟</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2307" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">اوه اوه اونو اصلأ یادم نبود..!!</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">حله ….. حله… راحت باش</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">ببخشید مزاحمت شدم</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931024/11111.gif" alt="S A L I J O O N" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">سلامتی اون بچه ای که</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2308" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">وقتی رفت سر یخچال ودید</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">هیچی توش نیست</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">یه نگاه ب مادرش کرد</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2309" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">و دید چشمای مادرش پراز اشکه و سرش پایینه ..</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">بادستای کوچیکش اشک مامانشو پاک کرد</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">و گفت :مامان خاک تو سرت با این شوهرپیدا کردنت</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2312" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2311" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931024/11111.gif" alt="S A L I J O O N" id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2310" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">دقت کردین زن و شوهرا وقتی با هم خوبن به هم میگن</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2313" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">دیونه</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">غلط کردی</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">بیشور</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">خل و چل</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">وقتی باهم بد میشن :</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">شما خودت فرمودی</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">نخیر آقای محترم</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">هر طور میلتونه خانم</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">مملکت نیست که دیوونه خونس</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;"><br></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2324" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">تلویزیون از پیرمرد ۱۱۰ ساله میپرسه راز طول عمر چیه ؟</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">میگه : سیگار نکشیدم ، فست فود نخوردم ،</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">ماشین سوار نشدم ، قلیون نکشیدم ، زن نگرفتم !</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2325" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2326" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2327" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2328" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2329" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2330" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">خو لامصب شا…یدم تو اون طول عمرت !</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">تو اصلا زندگی کردی بدبخت ؟؟؟!!!</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2331" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931024/11111.gif" alt="S A L I J O O N" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">تو هم اولاد خودمی<br clear="none" style="line-height: 1.22em;">&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2332" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">..</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2333" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">ترفند پیرمردا برای ماچ کردن زنای فامیل</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931024/11111.gif" alt="S A L I J O O N" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2334" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">یکی داشت توی خیابون راه می رفت</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">با خودش گفت به به چه روز خوبی،</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">چه هوای عالی ای چه دنیای قشنگی.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی گرفتنش!!!</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2335" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931024/11111.gif" alt="S A L I J O O N" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">روشی آسانتر برای پوست کندن موز</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2336" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">..</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2337" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">یعنی خاک بر سر گشادت</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2015-01-14T10:45:33+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad جک باحال 4 http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/555 <p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2391" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">یکی از سوالاتی که ذهن منو درگیر کرده اینه که</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2392" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">سیاوش قمیشی هنوز عاشق اینه</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2393" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2396" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2395" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931024/11111.gif" alt="S A L I J O O N" id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2394" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2397" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2509" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">توف به این شانس :.الان نشستم با هر دینی که حساب کردم</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2508" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">دیدم آخرش باید برم جهنم</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2507" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2437" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2436" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931024/11111.gif" alt="S A L I J O O N" id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2435" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2434" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">به سلامتی پسری که</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">وقتی عشقش ناراحته همه چی رو کنسل میکنه به عشقش میرسه !</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2438" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2467" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2439" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2470" style="line-height: 1.22em;"><strong id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2469" style="line-height: 1.22em;">برگرفته ازکتاب ماهی ها لپ تاپ تعمیر میکنند .</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2471" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2474" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2473" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; outline: none; line-height: 1.22em; font-family: Verdana;"><font color="#000000"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931024/11111.gif" alt="S A L I J O O N" id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2472" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></font></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">دختره ۳۰ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﻩ ۲۰ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻭﯾﮋﻩ ,</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻫﻨﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﺵ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ !!!!!!</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2440" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">ﺧﻮﺏ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ,</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1418726466065_2441" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ,</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">ﺗﻮ ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ !!!</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="line-height: 1.22em;"><strong style="line-height: 1.22em;">ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺘﺮﺱ</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16.265625px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2015-01-12T18:21:42+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad یک چند تا جک بامزه http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/554 <div class="yiv3970105464sms yiv3970105464have-sender" id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6911" style="line-height: 1.22em; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-stretch: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><p id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6912" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2" style="line-height: 1.22em;">هیچ وقت امیدتونو از دست ندین</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6910" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6918" style="line-height: 1.22em;">کپک هیچ وقت فکر نمیکرد پنی سیلین بشه !</font></p></div><div class="yiv3970105464sms-sender-name" id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6920" style="line-height: 1.22em; margin: 0px 2em 2em; padding: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-stretch: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 1.22em; margin: 0px 0px 0px 10%; padding: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"></span><p id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6919" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</p><p id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6925" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6924" style="line-height: 1.22em; font-size: 10pt;"><span id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6923" style="line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"><font color="#196ad4" face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 1.22em; font-weight: 700;"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931010/elns7birihd5.gif" alt="S A L I J O O N" id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6921" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></span></font></span></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6926" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</p></div><div class="yiv3970105464sms yiv3970105464have-sender" id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6929" style="line-height: 1.22em; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-stretch: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2" style="line-height: 1.22em;">یه توصیه ی علمی به آقایونی که میخوان برن خواستگاری</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6928" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6927" style="line-height: 1.22em;">به مادر عروس بگین من فکر کردم شما خواهر بزرگترشین!</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2" style="line-height: 1.22em;">یعنی تأثیری که این جمله داره، کتاب های قلمچی و گاج و ماهان در قبولی کنکور نداره</font></p></div><div class="yiv3970105464sms-sender-name" id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6931" style="line-height: 1.22em; margin: 0px 2em 2em; padding: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-stretch: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 1.22em; margin: 0px 0px 0px 10%; padding: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"></span><p id="yui_3_16_0_1_1418579439681_6930" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Tahoma" color="#000000" style="line-height: 1.22em; font-size: 10pt;"><span style="line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"><font color="#196ad4" face="Verdana" size="2"><span style="line-height: 1.22em; font-weight: 700;"><img src="http://salijoon.ws/mail93/931010/elns7birihd5.gif" alt="S A L I J O O N" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></span></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</p></div><div class="yiv3970105464sms yiv3970105464have-sender" style="line-height: 1.22em; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-stretch: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2" style="line-height: 1.22em;">توی عربستان وقتی هوا دو نفره است هیچ کار خاصی نمیکنن</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.22em; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2" style="line-height: 1.22em;">منتظر میشن هوا پنج نفره بشه تا با همسرشون برن بیرون</font></p></div><div class="yiv3970105464sms-sender-name" style="line-height: 1.22em; margin: 0px 2em 2em; padding: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-stretch: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: 1.22em; margin: 0px 0px 0px 10%; padding: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"></span><p style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: 1.22em; margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</p><div><br></div></div> text/html 2015-01-12T17:58:49+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad خفن ترین دستشویی های جهان ! http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/551 <div style="text-align: center;"><img class="yiv9089597755decoded" border="0" alt="http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Toilets/the_most_epic_toilets_in_the_world_640_02.jpg" src="http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Toilets/the_most_epic_toilets_in_the_world_640_02.jpg" id="yui_3_16_0_1_1418579439681_5847" style="border: 0px; line-height: 1.22em;"></div> text/html 2015-01-07T08:30:52+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad اس ام اس ها و طنزنوشته های جدید و باحال http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/550 <p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2">سری جدید طنزنوشته ها رو بخونید و لــذت ببرید <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt=":x" class="wp-smiley"></font></b> </p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b></div><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2">&nbsp;” دیدگانت از همیشه شادتر / شهر قلبت زنده و آبادتر<br> غصه هایت دم به دم ای مهربان / در گذرگاه زمان بر بادتر “</font></b></p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b></div><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2">…</font></b></p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b></div><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2">صبح رفتم واسه صبحانه پنیر بگیرم . . .<br> به فروشنده میگم اندازه ۲ هزار تومن پنیر می خوام<br> یه تیکه کوچولو گذاشت رو ترازو، گذاشتم دهنم ،گفتم بدک نیستش از همین بدین<br> برگشته میگه : همین بود دیگه خوردیش<br> خدا این ارزونی رو از ما نگیر <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"><br> .<br> .<br> .<br> تو زندگیت مثل درخت فندق باش…<br> یادم نیس چرا ولی حالا تو باش ضرر که نمیکنی !!<br> دمت گرم <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley"><br> .<br> .<br> .<br> زنگ زدم کافى نت رفیقم برام انتخاب واحد کنه<br> گفت چى بردارم ؟ گفتم دو واحد عمومى بقیه اش تخصصى<br> یعنى پیازو سیب زمینى رو هم به این راحتى سفارش نمیدن <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"><br> .<br> .<br> .<br> انسان های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه نمیکنند<br> چون از بزرگی امروزشان فردایی کوچکتر خواهند ساخت …<br> منم نفهمیدم !<br> ولی خیلی با کلاس بود گفتم بگم خوبه <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"><br> .<br> .<br> .<br> ۵۰ تومن گذاشتم ته کمد زیرِ لباسام<br> که یادم بره و بعدا ببینم روحم شاد شه<br> الان ۶ ماه گذشته ، ساعتی نیست که بهش فکر نکنم <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"><br> .<br> .<br> .<br> دختر همسایمون بس که از خونه بیرون نیومده روابط عمومیش ضعیفه!<br> یه بار آش نذری پخش میکردن اومد آیفونمونو زد گفتم کیه؟ گفت آشه!<br> بیچاره آیفون خونمون از شدت خنده اتصال کرد <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt=":lol:" class="wp-smiley"><br> .<br> .<br> .<br> دختر عموم ۵ سالشه هزارتا فرند تو فیسبوق و لاین و… داره !<br> اونوقت من همسن این بودم شبا تلویزیون رو از برق میکشیدم<br> سمندون از توش نیاد بخوره منو <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"><br> .</font></b></p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b></div><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2">…</font></b></p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b></div><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2"><span id="more-10387"></span><br> .<br> .</font></b></p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b></div><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;">جوک جدید</span></span><br> بزﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ﻣﺮﺩﺍ</span></span> ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ<br> ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ : ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺭﯼ <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley"><br> .<br> .<br> .<br> سلامتی ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﭗ ﻭ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻩ<br> ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﺸﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺪﺭﺷﻮﻧﻪ <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley"><br> .<br> .<br> .<br> ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﭙﻮﺷﻮﻧﻦ<br> ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﯾﻪ جوراب ﭘﺎﺵ ﮐﻨﻢ !<br> همینجور داره بدون کفش میچرخه <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"><br> .<br> .<br> .</font></b></p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b><b><font size="2"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;">سرگرمی</span></span></font></b><br><b><font size="2"> هزینه عمل دماغ اینقدر سنگین شده</font></b><br><b><font size="2"> پدر مادرا میخوان بچه‌دار بشن میگن :</font></b><br><b><font size="2"> دختر پسرش مهم نیست فقط دماغش سالم باشه&nbsp; <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley"></font></b><br><b><font size="2"> .</font></b><br><b><font size="2"> .</font></b><br><b><font size="2"> .</font></b><br><b><font size="2"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">به سلامتی</span></span> اون آقا پسری که</font></b><br><b><font size="2"> تو زندگیش فقط به یه نفر گفت : عشــــقم</font></b><br><b><font size="2"> به سه چهارتا گفت نفسم</font></b><br><b><font size="2"> به ۱۰-۱۱ تاشون گفت گلم</font></b><br><b><font size="2"> ۴۰-۵۰ تای دیگه هم شامل عسلم میشدن <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley"></font></b><br><b><font size="2"> .</font></b><br><b><font size="2"> </font></b></div> text/html 2015-01-07T08:28:16+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad طنزنوشته های جدید خنده دار و استاتوس های بانمک http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/549 <p style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><b>سلام به دوستای عزیزم <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt=":idea:" class="wp-smiley"></b></font> </p><div align="center"><font size="2"><b> </b></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><b>سری جدید طنزنوشته ها تقدیم به شما <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt=":x" class="wp-smiley"></b></font> </p><div align="center"><font size="2"><b> </b></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><b>امیدوارم همیشه لباتون خندون بــاشه <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley"></b></font> </p><div align="center"><font size="2"><b> </b></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><b>…</b></font></p><div align="center"><font size="2"><b> </b></font><font size="2"><b>میگن به هرچی بخندی سرت میاد . . .</b></font><br><font size="2"><b> خدایا !</b></font><br><font size="2"><b> من به خوشگلی کی خندیدم آخه ؟؟!!</b></font><br><font size="2"><b> .</b></font><br><font size="2"><b> .</b></font><br><font size="2"><b> .</b></font><br><font size="2"><b> من یه بار نزدیک بود بیماری پوستراوماتیک استرس دیس اُردر بگیرم</b></font><br><font size="2"><b> ولی چون اسمش سخت بود همون اسهال گرفتم <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"></b></font><br><font size="2"><b> .</b></font><br><font size="2"><b> .</b></font><br><font size="2"><b> .</b></font><br><font size="2"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">یارو</span></span> میره مغازه میگه تخم مرغ غازدارید؟</b></font><br><font size="2"><b> فروشنده میگه نه زهر مار اسب داریم <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt=":lol:" class="wp-smiley"></b></font><br><font size="2"><b> .</b></font></div> text/html 2015-01-07T08:22:20+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad استاتوس ها بامزه و لطیفه های فرح انگیز http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/548 <p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2">سلام به دوستان عزیــــزم <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt=":idea:" class="wp-smiley"></font></b> </p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b></div><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2">روزای زمستونیتون بخیر و شادی . . .</font></b></p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b></div><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2">براتون ” لــــبـــــخــــنــــد ” آرزو میکنم <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif" alt=":x" class="wp-smiley"></font></b> </p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b></div><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="2">…</font></b></p><div align="center"><b><font size="2"> </font></b><b><font size="2">به ۴ چیز اعتماد نکن:</font></b><br><b><font size="2"> اول به حرف دختری که وعده میده سر جلسه بهت تقلب برسونه !</font></b><br><b><font size="2"> دوم به استادو معلمی که در طول ترم نیشش تا بناگوش بازه !</font></b><br><b><font size="2"> سوم به حرف دختری که میگه هفته آخر ترم رو تعطیل کنیم !</font></b><br><b><font size="2"> چهارم به حرف رفیقت که میگه واسه <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">امتحان</span></span> هیچی نخوندم !</font></b><br><b><font size="2"> .</font></b><br><b><font size="2"> .</font></b><br><b><font size="2"> .</font></b><br><b><font size="2"> طوری <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خوشگل</span></span> نباشید</font></b><br><b><font size="2"> که آدم نفهمیده چی گفتید</font></b><br><b><font size="2"> بگه اوکی چشم <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley"> <img src="http://3ali3.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"></font></b><br><b><font size="2"> .</font></b><br><b><font size="2"> .</font></b></div> text/html 2015-01-07T08:19:03+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad یکم جک http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/547 <div align="center"><font size="2" color="#660000">بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایین</font><br><font size="2" color="#660000">انگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته </font><img src="http://www.parsunit.com/com//img/smiley/troll22.png"><br><br><br><font size="2" color="#996600">ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ ” ﭼﯿﺴﺖ ؟</font><br><font size="2" color="#996600">ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ</font><br><font size="2" color="#996600">ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ </font><img src="http://www.parsunit.com/com//img/smiley/troll1.png"><br><br><br><font size="2" color="#cc0000">دوتا خفاش از سقف غار برعکس آویزون بودن</font><br><font size="2" color="#cc0000">یکیشون پرسید بدترین روز زندگیت کی بود</font><br><font size="2" color="#cc0000">دوستشم جواب میده پارسال که اسهال گرفته بودم </font><img src="http://www.parsunit.com/com//img/smiley/troll6.png"><br><br><br><font size="2" color="#0000ff">ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺑﺰﻧﯿﻢ</font><br><font size="2" color="#0000ff">ﻭ ﺳﺮﺍﻧﻪٔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ</font><br><font size="2" color="#0000ff">ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎ ﺭﻭ ﻧﺨﻮﻧﯿﻢ </font><img src="http://www.parsunit.com/com//img/smiley/troll14.png"><br><br></div> text/html 2015-01-06T10:39:24+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای ساسی مانکن و ملانی به نام عشق ؟ نه مرسی http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/546 <p style="text-align: center;"> <a href="http://bir3da9.asia/" title="دانلود آلبوم جدید"><span style="color:#000000;"><strong>دانلود آلبوم جدید</strong></span></a><span style="color:#000000;"> و فوق العاده زیبای <strong>ساسی مانکن و ملانی</strong> به نام <strong>عشق ؟ نه مرسی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">ترانه :&nbsp;ساسی مانکن / آهنگ : ساسی مانکن </span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">تنظیم : مسعود جهانی ، نوید میرزایی و ساسان سورانی</span></p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://bir3da9.asia/2776/Download-Album/Sasy-Mankan-Love-No-Tnx-EP-Album/"><img alt="دانلود آلبوم جدید ساسی مانکن و ملانی به نام عشق ؟ نه مرسی" src="http://dl.bir3da3.asia/Single/1393/Dey/05/Sasy%20Mankan%20-%20Love%20No%20Tnx%20%28EP%20Album%29.jpg" style="width: 468px; height: 468px;" title="دانلود آلبوم جدید ساسی مانکن و ملانی به نام عشق ؟ نه مرسی" border="0"></a></p> text/html 2015-01-06T10:36:51+01:00 alirezaalireza97.mihanblog.com alireza abbasnezhad دانلود موزیک ویدئو جدید فوق العاده زیبای Pitbull Ft. Ne-Yo به نام Time Of Our Lives http://alirezaalireza97.mihanblog.com/post/545 <p style="text-align: center;"> <a href="http://bir3da9.asia/"><span style="color:#000000;"><strong>دانلود موزیک ویدئو جدید</strong></span></a><span style="color:#000000;"> فوق العاده زیبای<strong> Pitbull Ft. Ne-Yo</strong> به نام <strong>Time Of Our Lives</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://bir3da9.asia/2781/Foreign-Music/Pitbull-Ft-Ne-Yo-Time-Of-Our-Lives/"><img alt="دانلود موزیک ویدئو جدید Pitbull Ft. Ne-Yo به نام Time Of Our Lives" class="decoded" src="http://media.bir3da.asia/Single/1393/Dey/05/Pitbull%20Ft.%20Ne-Yo%20-%20Time%20Of%20Our%20Lives.jpg" style="width: 468px; height: 468px;" title="دانلود موزیک ویدئو جدید Pitbull Ft. Ne-Yo به نام Time Of Our Lives" border="0"></a></p> <br>